دکتر حمید محمدی آزرم

همایش ها و دوره ها مرتبط با مدرس


جیره نویسی آبزیان- ۴

جیره نویسی آبزیان- ۴

از ۲۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۹

جیره نویسی پیشرفته آبزیان

جیره نویسی پیشرفته آبزیان

از ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۰