آموزش شبیه سازی پویا با استفاده از نرم افزار ایویوز

مکان : کلاس ۳۰۲ دانشکده اقتصاد و مدیریت

تاریخ : از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۴۶ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۴۸تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۴۸) رایگان


تعداد بازدید:۵۳۶