بررسی نقش و جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مکان : کلاس ۳۰۱ دانشکده اقتصاد و مدیریت

تاریخ : از ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۴۸ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۵۲تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۵۲) رایگان


تعداد بازدید:۵۳۸