نقش آنتی اکسیدن ها در ورزش

مکان : کلاس ۳۱۱ دانشکده اقتصاد و مدیریت

تاریخ : از ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۵۲ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۵۳تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۵۳) رایگان


تعداد بازدید:۵۴۱