آشنایی با نرم افزار طراحی سامانه های لوله کشی در کشتی

مکان : آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

تاریخ : از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۲۱ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۲۴تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۲۴) رایگان


تعداد بازدید:۵۲۲