کنترل پایداری طولی شناورهای تندرو

مکان : آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

تاریخ : از ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۲۵ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۵۳تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۵۳) رایگان


تعداد بازدید:۵۱۰