آشنایی با نرم افزار MATLAB

مکان : آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

تاریخ : از ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۵۷ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰) رایگان


تعداد بازدید:۵۳۷