نمونه برداری زیست محیطی از محیط های آب، خاک،رسوب؛ آماده سازی نمونه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)

مکان : دانشکده منابع طبیعی دریا (۲۰۱)

تاریخ : از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۵ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۲۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۷تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۷) رایگان


تعداد بازدید:۵۲۰