مقاله نویسی

مکان : دانشکده منابع طبیعی دریا (کلاس ۲۰۵)

تاریخ : از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۸ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۲۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۰تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۰) رایگان


تعداد بازدید:۷۵۳