کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ژئومورفولوژی (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)

مکان : سایت کامپیوتر دانشکده منابع طبیعی دریا

تاریخ : از ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۴ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۱۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۵تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۵) رایگان


تعداد بازدید:۴۵۶