اندیشه تعادل عمومی- تئوری و کاربرد

مکان : کلاس ۳۱۰ دانشکده اقتصاد و مدیریت

تاریخ : از ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۶ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۶

طول دوره : ۹۰ دقیقه

ظرفیت کل : ۳۰

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۰۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۱تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۱) رایگان


تعداد بازدید:۵۱۷