جدول داده - ستانده در سطح مناطق و کاربردهای آن ( دو منطقه ای و چند منطقه ای)

مکان : کلاس ۳۱۰ دانشکده اقتصاد و مدیریت

تاریخ : از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۲ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۰

طول دوره : ۹۰ دقیقه

ظرفیت کل : ۳۰

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۰۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۰تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۰) رایگان


تعداد بازدید:۶۰۰