آشنایی با کروماتوگرافی گازی(ارشد شیمی دریا)

مکان : آزمایشگاه معتمد(دانشکده علوم دریایی)

تاریخ : از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۱۱ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۳ساعت

ظرفیت کل : ۱۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۱۳تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۱۳) رایگان


تعداد بازدید:۵۱۲