آشنایی و نحوه کار با انواع میکروسکوپ های الکترونی

مکان : کلاس سمعی بصری شماره ۱۰۲ (دانشکده علوم دریایی)

تاریخ : از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۱۴ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۲۰تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۲۰) رایگان


تعداد بازدید:۵۱۱