تکنیک های متنوع مطالعه بافت های مختلف به روش هیستوشیمی

مکان : آزمایشگاه بافت شناسی(دانشکده علوم دریایی)

تاریخ : از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۲۱ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۲۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۲۵تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۲۵) رایگان


تعداد بازدید:۵۰۲