ریشه یابی اسامی در تاکسونومی جانوری(مقطع کارشناسی )

مکان : کلاس سمعی بصری شماره ۱۰۴(دانشکده علوم دریایی)

تاریخ : از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۱ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۲۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۳تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۳) رایگان


تعداد بازدید:۵۴۱