آشنایی با اصول نمونه برداری

مکان : آزمایشگاه فیزیک دریا

تاریخ : از ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۳ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۲۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۵تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۵) رایگان


تعداد بازدید:۵۶۳