آموزش اقتصادسنجی فضایی همراه با نرم افزار استاتا

مکان : کلاس ۳۰۳ دانشکده اقتصاد و مدیریت

تاریخ : از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۴۳ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۴۵تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۴۵) رایگان


تعداد بازدید:۵۷۳