بررسی کاربرد روش SPH در جریان سطح آزاد

مکان : آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

تاریخ : از ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۹ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۲۱تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۲۱) رایگان


تعداد بازدید:۵۴۷