آشنایی با انرژی های تجدید پذیر دریایی

مکان : آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

تاریخ : از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۴ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۵تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۵) رایگان


تعداد بازدید:۴۷۵