آشنایی با کروماتوگرافی گازی (ویژه دانشجویان ارشد)

مکان : آزمایشگاه معتمد (دانشکده علوم دریایی)

تاریخ : از ۱۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۳ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۳

ظرفیت کل : ۱۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۷تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۷) رایگان


تعداد بازدید:۶۹۰