کار با دستگاه UV-vis (ویژه دانشجویان ارشد شیمی)

مکان : آزمایشگاه بیولوژی (دانشکده علوم دریایی)

تاریخ : از ۰۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۳ دی ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۸ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۸

طول دوره : ۳ساعت

ظرفیت کل : ۱۰

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۰تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۰) رایگان


تعداد بازدید:۶۱۸