آشنایی با اجزای ساختاری ،روش کار و نگهداری میکروسکوپ نوری(تحصیلات تکمیلی )

مکان : آزمایشگاه بافت شناسی(دانشکده علوم دریایی)

تاریخ : از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۷:۵۰ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۱۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۷:۵۲تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۷:۵۲) رایگان


تعداد بازدید:۳۹۷