کار با داده های سری زمانی و پانل در برآورد رگرسیون ها در مطالعات اقتصادی

مکان : لطفا جهت ورود به دوره از لینک قید شده در پایین صفحه استفاده نمایید.

تاریخ : از ۲۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۷ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۵۷

طول دوره : ۴ ساعت

ظرفیت کل : ۳۰

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ بدون پرداخت (از ۲۹ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۱۰تا ۳۰ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۱۰) رایگان

لینک ورود : http://el.kmsu.ac.ir/kdsz


تعداد بازدید:۳۲۲