آموزش مدل سازی هیدرودینامیکی با استفاده ازMike۲۱ Flow Model FM

مکان : سایت کامپیوتر(دانشکده علوم دریایی)

تاریخ : از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۷:۵۳ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۴ساعت

ظرفیت کل : ۱۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۷:۵۵تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۷:۵۵) رایگان


تعداد بازدید:۴۳۲