روشهای تعیین همپوشانی مقالات( تحصیلات تکمیلی)

مکان : کلاس سمعی بصری شماره ۱۰۲ (دانشکده علوم دریایی)

تاریخ : از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۷:۵۵ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۲۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۷:۵۷تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۷:۵۷) رایگان


تعداد بازدید:۴۵۹