نگارش علمی مقاله در علوم زیستی

مکان : کلاس سمعی بصری شماره ۱۰۵ (دانشکده علوم دریایی)

تاریخ : از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۰۸ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۱۰تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۱۰) رایگان


تعداد بازدید:۴۵۶