اصغر رشنودی

همایش ها و دوره ها مرتبط با مدرس


برنامه ریزی راهبردی و طراحی راهبردی

برنامه ریزی راهبردی و طراحی راهبردی

از ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰

مناطق آزاد تجاری/صنعتی و اقتصاد بین الملل

مناطق آزاد تجاری/صنعتی و اقتصاد بین الملل

از ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۰