اصول نگارش مقاله به زبان انگلیسی( تحصیلات تکمیلی)

مکان : کلاس سمعی بصری شماره ۱۰۳ (دانشکده علوم دریایی)

تاریخ : از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۲۵ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۲۸تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۲۸) رایگان


تعداد بازدید:۶۵۰