آشنایی با محلول سازی در آزمایشگاه (ارشد شیمی دریا)

مکان : آزمایشگاه شیمی(دانشکده علوم دریایی)

تاریخ : از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۲۸ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۳ساعت

ظرفیت کل : ۱۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۰تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۰) رایگان


تعداد بازدید:۶۱۰