و مدیریت کتابخانه ای منابعEnd note نرم افزار رفرنس نویسی(تحصیلات تکمیلی)

مکان : سایت کامپیوتر(دانشکده علوم دریایی)

تاریخ : از ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۷:۴۹ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۳

ظرفیت کل : ۱۰

ظرفیت باقیمانده : ۱

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۷:۴۵تا ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۷:۴۵) رایگان


تعداد بازدید:۵۰۷