طیف سنجی جذب اتمی (AAS) (ارشد شیمی دریا)

مکان : آزمایشگاه معتمد(دانشکده علوم دریایی)

تاریخ : از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۷:۴۶ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۳

ظرفیت کل : ۱۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۷:۴۹تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۷:۴۹) رایگان


تعداد بازدید:۴۰۳