آشنایی با داده پایگاه antiSMASH (نرم افزار پیشگویی متابولیتهای ثانویه و کلاسترهای ژنی در ژنوم باکتریها)

مکان : لطفا جهت ورود به دوره از لینک قید شده در پایین صفحه استفاده نمایید.

تاریخ : از ۲۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۰

طول دوره : ۴ ساعت

ظرفیت کل : ۳۰

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ بدون پرداخت رایگان

لینک ورود : http://el.kmsu.ac.ir/asmash


تعداد بازدید:۲۵۷