مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی

مکان : کلاس سمعی بصری شماره ۱۰۲(دانشکده علوم دریایی)

تاریخ : از ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۰۵ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۲۵

روش های ثبت نام
۱ دانشجویان (از ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۰۷تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۸:۰۷) رایگان


تعداد بازدید:۴۹۸